Toelichting statutenwijziging

Twee gewenste wijzigingen
Onze huidige statuten zoals gedeponeerd bij oprichting op 14 juli 2017 bij Notaris Hoffspoor zijn te vinden via deze link: https://www.paalsportbond.nl/wp-content/uploads/2017/09/Statuten-Paalsport-Bond-Nederland-privacy.pdf. Het is nodig 2 wijzigingen in de statuten aan te brengen om te voldoen aan de eisen van het NOC*NSF. Ze komen de sportbond en haar leden ook ten goede omdat ze een professionalisering geven die voorbereidt op de toekomst. Onderstaande 2 wijzigingen zullen aan de ALV, op 06-02-2021, voorgelegd:

1. Verankering ISR:
Aansluiting bij het Instituut Sport Rechtspraak neemt ons de zorg uit handen wanneer er juridische procedures gaan spelen. Denk aan een positieve dopingtest bij een atleet, zedendelicten op een leslocatie, matchfixing bij wedstrijden of andere vervelende dingen die helaas voor kunnen komen. Aansluiten bij deze organisatie is de beste optie om deze zaken goed te regelen en kosten die hierbij komen kijken te kunnen dekken. Ook kunnen zij bemiddelen voor wie verstrikt is in een geschil.

Om een zinvolle aansluiting bij ISR mogelijk te maken moeten we enkele statutaire bepalingen opnemen die zorgen dat ISR ook daadwerkelijk dit werk kan doen. Naast deze wijziging in onze statuten zullen wij als organisatie een derdenbeding afsluiten met het ISR zodat bijv. de privacy van leden veilig blijft en zal de samenwerking worden vastgelegd in een overeenkomst.
Voor de statuten betekent dit:
– dat de tuchtcommissie(s) en de aanklager van het ISR worden aangeduid als orgaan van PBN
– dat onder het kopje leden staat dat de vereniging individuele leden/natuurlijke personen kent (is nu ook zo, maar is niet zo benoemd)
– dat aan de leden via het lidmaatschap verplichtingen zijn opgelegd, waaronder de onderwerping aan één of meer tuchtreglementen van het ISR en de onderwerping aan de tuchtrechtspraak van het ISR
– dat reglementen worden vastgesteld door het bestuur van het ISR. De ledenvergadering van de betreffende organisatie kan dus niet de reglementen vaststellen of wijzigen. (Ter verduidelijking: het gaat hier om de tuchtreglementen, niet bijv. wedstrijdreglement of contributie-reglement)
– dat aansprakelijkheid van o.a. tuchtrechters e.a. is uitgesloten

Meer informatie over ISR op www.isr.nl

2. Benoemings- en zittingstermijn beperken:
Op dit moment mogen bestuursleden zo lang aanblijven als ze willen. (de benoemingsperiode is onbepaald en de zittingstermijn onbeperkt). Er is alleen opgenomen dat er jaarlijks een functie aftreed en er een rooster van aftreden wordt vastgesteld. 

Dit moet wijzigen om in lijn te zijn met NOC*NSF’s “code goed sportbestuur” naar:
– een maximale benoemingsperiode van 3 jaar (dus na 3 jaar moet een bestuurslid opnieuw gekozen worden of aftreden)
– een maximale aaneengesloten zittingstermijn van 9 jaar (3x 3 jaar). (na 9 jaar is aftreden verplicht)

Na aanpassing van de statuten zal ook het rooster van aftreden hierop aangepast worden, waarbij we aftreden van de diverse functies (penningmeester/secretaris/voorzitter) spreiden om om verlies van kennis zoveel mogelijk te voorkomen.

Tot slot
Wij hopen dat deze 2 wijzigingen door de leden in de ALV ondersteund worden zodat aansluiting bij NOC*NSF gerealiseerd kan worden. Naast deze wijzigingen zal ook, bij goedkeuring van de leden in dezelfde ALV van 6/2, de integratie van Aerial Sports verwerkt worden in de nieuwe statuten. Het deponeren van de nieuwe statuten bij de notaris zal pas gedaan worden als zeker is dat NOC*NSF het lidmaatschap aan PBN zal toekennen, om onnodige kosten te voorkomen. Wanneer deze stap daadwerkelijk gezet wordt zullen de concept-statuten vooraf nog aan de leden ter beschikking gesteld worden.

Reacties zijn gesloten.